Jump to content
Echoes of Duviri: Share Bug Reports and Feedback Here! ×

Languages of the Origin System


UnremarkableUsername
 Share

Recommended Posts

Does it ever annoy you that all the languages in Warframe are actually English, put through a substitution cipher?  Wouldn't real languages, evolved in line with the lore, be much cooler?

 

Here is a sample of my version of the Grineer language, written out in International Phonetic Alphabet.  (For help reading the IPA characters, I recommend this site.)  This represents a careful, formal pronunciation by that rare Grineer who doesn't have any speech impediments.

Spoiler

/ ɣɨ a dɛ̃w̃ || dɨ kə̃w̃ tɨ dɨɕ pɣɛɕ wɛ̃ dɛ: nũ: dɛ: na pu: || tɛ̃.nɔw juʑ də ki bə dɛ: ũ.ɣi tɣɛɕ.pa.ɕə || ũ.ɣi ɛ | vɔ: | ɛ̃w̃ nũ: də vɔj tɣu pa.wə || ɛ ga kə ɨ̃ xaf | dɨɕ.ɣɔj | bə tɣu ɨɕ jã.nuɕ ki də vɔj kɔw tɨ mi || ɨ bɣɔ mi ɕi: ɛ̃ ɕi: ɛ ga ɣi.bɔ̃: || wi kɨ.dɨ̃ bɣɨ̃w̃ diʑ ɣi.ɕʷə | dɛ: gɛ.dɨ̃ ɣɛ bɛ fɔwɕ pɣa.fɨ | ɨ̃.paɕ.tə xuʑ na nũ: də vɔj ɕi.ɣɨ || bɨ.xɔw də tɛ̃.nɔw || dɨ kə̃w̃ tɨ ɕka.vɨ̃ʑʷ ɛ̃ dɛ.ɕɨ.ɣɨ dɨɕ ɕɨ.ɣɨ ɣɛ̃w̃ || mɛ bɣə.və | dɨ ɛ dɨdɨ̃ tɛw ə.baw dɨɕ dɨ || dɨ ɛ dɨdɨ̃ pɣa.fɨ.ɕɛʑ dɨɕ mũ.mɨ̃ || naw ɛ̃w̃ gə̃ stɔ dɛ̃w̃ || naw ɛ ga ɕʷɨ̃ʑʷ | ɣi.bɔ̃: tɣu də jã.nuɕ ki ɛ̃.nə.ʑʷɛ | fə.ɛ.və bãw̃ tɨ də vɔj || ɨ ɕʷɨ gɛ nũ | ɨf də tɛ̃.nɔ.wə wã.nɨ̃ tɣu ɕaw.vɨ.ɕʷɨ̃ dɛ: gə̃ ɣɨ dãw̃ dɛ: wɛ.pɨ̃ ɛ̃ wɨ fə mɛ jã.nuɕ ki ba.tɨ.ʑɨ̃ || ɨɕ tɛ̃w̃ | ɛ̃w̃ gə̃ tiɕʷ diʑ tɣɛɕ.pa.ɕə mɛ jã.nuɕ ki ɣɨ.dɛ̃w̃.tɨv pa.wə || dɛ: gə̃ ɣə̃ ɨɕ ɕɨ̃w̃.pu tɣuf || də tɛ̃.nɔ.wə ɣɔɕ | ɛ̃ dɛ: gə̃ ɣɨ.ʑɨɕ | bə ɛ | vɔ: | ɛ̃w̃ gə̃ ɣĩ dɛ: ɨ̃.pu.ɣɨ.dɛ fɣə̃w̃ dɨɕ pɣɛɕ /

 

Here is the same text in my conception of Grineer orthography, all caps because the Grineer script does not distinguish upper and lower case.

Spoiler

LI A DEM.  DI KUM TI DIS PLES WEN DER NOORN DER NA POOR.  TENOW YOOZ DU KEE, BU DER OONLEE TRESPASU. OONLEE E, VOR, EM NOORN DU VOI TROO PAWU.  E GA KU N HAF, DISROI, BU TROO IS YANOOS KEE, DU VOI KOL TI MEE. I BRO MEE SEER, EN SEER E GA REEBORN.  WEE KIDN BLIM DEEZ KREESHU; DER GEDN LE BE FOLS PRAFI, NPASTU HOOZ NA NOORN DU VOI SEEKRI. BIHOL DU TENOU, DI KUM TI SKAVINJ EN DESIKRI DIS SIKRI REUM.  ME BRUVU, DI E DIDN TEL UBAU DIS DI? DI E DIDN PRAFISEZ DIS MOOMN? NAU EM GUN STO DEM. NAU E GA SHINJ, REEBORN TROO DU YANOOS KEE ENUJE. FUEVU BAUN TI DU VOI.  I SHI GE NOON, IF DU TENOWU WANN TROO SALVISHN, DER GUN LI DAWN DER WEPN, EN WI FU ME YANOOS KEE BAPTIZN. IS TEM. EM GUN TEESH DEEZ TRESPASU ME YANOOS KEE RIDEMTIV PAWU.  DER GUN LUN IS SIMPOO TROOF. DU TENOWU LOS, EN DER GUN RIZIS. BU E, VOR, EM GUN KLEEN DER NPOOLIDE FRUM DIS PLES.

 

And, if you didn't recognize it, here's the original English version.

Spoiler

Look at them, they come to this place when they know they are not pure. Tenno use the keys, but they are mere trespassers. Only I, Vor, know the true power of the Void. I was cut in half, destroyed, but through it's Janus Key, the Void called to me. It brought me here and here I was reborn. We cannot blame these creatures, they are being led by a false prophet, an impostor who knows not the secrets of the Void. Behold the Tenno, come to scavenge and desecrate this sacred realm. My brothers, did I not tell of this day? Did I not prophesize this moment? Now, I will stop them. Now I am changed, reborn through the energy of the Janus Key. Forever bound to the Void. Let it be known, if the Tenno want true salvation, they will lay down their arms, and wait for the baptism of my Janus key. It is time. I will teach these trespassers the redemptive power of my Janus key. They will learn its simple truth. The Tenno are lost, and they will resist. But I, Vor, will cleanse this place of their impurity.

 

This is a work in progress (I guess all language is), and the rest of the family (Corpus, Ostron, Solari) are on the way.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...